GIỚI THIỆU

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên công ty được Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội bổ nhiệm 03 thành viên đại diện theo ủy quyền. Hội đồng thành ...
THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên công ty: Công ty TNHH MTV Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Hà Nội. Ha Noi Construction Architecture – Project one Member Company Limited (HPAC CO.,LTD) 2. Địa ...

Our Partner

  • Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  • NIKKEN SEKKEI LTD
  • Hội Kiến trúc sư Hà Nội